Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Pirkimo - Pardavimo sutartis (toliau vadinama "Taisyklės") yra juridinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir Arnoldo Rūškio (toliau - PARDAVĖJAS)  teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje WWW.PIRSINGAS.COM (toliau - "PIRSINGAS.COM").

1.2. Šis susitarimas tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaromas vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".

2. Sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką "Pirkti", taip patvirtindamas į krepšelį pasirinktų prekių užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo PIRKĖJAS gauna  PARDAVĖJO patvirtinimą, kad užsakymas yra gautas ir priimtas vykdymui. Pirkimo sutartis įsigalioja tuo momentu, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie jo užsakytų prekių išsiuntimą užsakyme nurodytu adresu arba PIRKĖJAS gauna prekes užsakyme nurodytu arba kitu jam priimtinu adresu.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma PIRSINGAS.COM.

3. PIRKĖJO teisės:

3.1. PIRKĖJAS turite teisę įsigyti prekes PIRSINGAS.COM šių taisyklių ir PIRSINGAS.COM nustatyta tvarka.

3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo- pardavimo sutarties su PARDAVĖJU, apie tai pranešdamas PARDAVĖJUI rašytine forma per 7 (septynias) darbo dienų nuo užsakymo dienos.  Jeigu PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą , PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai PIRKĖJUI iš anksto nepranešęs .

4. PIRKĖJO įsipareigojimai:

4.1. Užsakytas prekesPIRKĖJAS privalo priimti .

4.2. PIRKĖJAS įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo (slaptažodžio). Jeigu PIRKĖJAS  atpažinimo kodą praranda, privalo nedelsiant informuoti PARDAVĖJĄ -parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu elektroniniu paštu.

4.3. Jeigu PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo  PARDAVĖJUI sumokėti dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.

5. PARDAVĖJO teisės

5.1. Jeigu PIRKĖJAS bando pakenkti PIRSINGAS.COM darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be išankstinio perspėjimo apriboti PIRKĖJO galimybę naudotis PIRSINGAS.COM el-parduotuve arba panaikinti PIRKĖJO registraciją.

5.2. PARDAVĖJAS, esant svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba visam kaikui nutraukti PIRSINGAS.COM veiklą apie tai PIRKĖJUI iš anksto nepranešus .

5.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jeigu PIRKĖJAS neapmoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas.

6. PARDAVĖJAS privalo:

6.1. Pristatyti PIRKĖJO užsakytas ir apmokėtas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje.

6.3. PARDAVĖJAS susidarius svarbioms aplinkybėms ir negalėdamas pristatyti PIRKĖJUI užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius , privalo grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

7. Atsiskaitymas už prekes

7.1. Visos kainos el-parduotuvėje yra nurodytos su PVM mokesčiu.

7.2. Kainose nėra įskaičiuotas pristatymo įkainis.

7.3. Atsiskaitymas už  prekes vykdomas PARDAVĖJO bendrai su „www.paysera.lt“ teikiamais atsiskaitymo būdais , bankiniais pavedimais arba grynais pinigais sumokant juos pristatymo metu PARDAVĖJO įgaliotam kurjeriui.

8. Prekių pristatymas:

8.1. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas. Išskirtiniais atvejai PIRKĖJUI prekes pristatyti gali PARDAVĖJO prekių tiekėjas.

8.2. Prekės pristatomos PIRKĖJO užsakyme nurodytu adresu. PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima užsakyme minėtas asmuo. Tai pilnai PIRKĖJO atsakomybės sritis.

8.3. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

8.4. PIRKĖJAS pastebėjęs siuntos pažeidimą,  privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

8.5. Prekių pristatymo įkainis priklauso nuo užsakymo vertės, užsakomų prekių, bendro prekių svorio. Užsakymo pristatymo kaina pateikiama prieš užsakymo patvirtinimą.

9. Prekių grąžinimo tvarka:

9.1. Prekių grąžinimo tvarka nustatyta  vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

9.2. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, neišpakuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako PIRKĖJAS. Jeigu prekė  nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, PARDAVĖJAS ar PARDAVĖJO atstovas prekės grąžinimui nepriima .

9.3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.

9.4. Prekių gražinimo išlaidas apmoka PIRKĖJAS , išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos prekės kokybės.

9.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę sumokėtus pinigus.

10. Atsakomybė

10.1. PIRKĖJAS yra pilnai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. PIRKĖJIU pateikus neteisingus arba nepakankamus duomenis, už dėl to atsiradusius padarinius PARDAVĖJAS neatsako .

10.2. PIRKĖJAS pinai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis PIRSINGAS.COM el-parduotuve.  Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Informacijos apsikeitimas:

11.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO el-parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

12. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13. Visi nesutarimai, kilę tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.